شیوه استفاده از سرخ کن هنی پنی

شیوه استفاده از سرخ کن هنی پنی

شیوه استفاده از سرخ کن هنی پنی: در این دستگاه کلید پاور سه مشخصه

Cook ( جهت پخت )

Off ( حالت خاموش )

Pump ( حالت تصفیه روغن )

میباشد. ادامه مطلب